యేసు మనకు చాలును

(మనకు సహాయము చేయు ఒక్క కారణముబట్టే తండ్రి కుడిపార్శ్వమున ఆయన కూర్చుండెను

లోతైన ఆసక్తితో యేసును వెదకుటకు బ్రహ్మాండమైన

Read More

ఆయన పరిచర్య

తన రాజ్యాభివృద్ధికై పిలువబడినవారికి దేవుడు కృపతో సహాయము చేయును. వారాయన పిలుపును అంగీకరించిన తరుణమే రాజ్యము యొక్క పరిచారకులుగా

Read More

నిజక్రైస్తవుడు

నీవు నిజక్రైస్తవుడవైన యెడల నిన్నుగూర్చి దేవునికి కచ్చితమైన తలంపులుండును. నిజక్రైస్తవులు సాధారణముగా దేవునికి విధేయులగుటకు

Read More

మన ముఖ్య ఉద్దేశము

మన ప్రభువైన దేవుడు సమస్తమును తన ఆధీనమందు ఉంచుకొనును. ఆయన జ్ఞానమును తప్పించుకొని ఏదియు జరుగదు. ఆయన మంచిని, కీడును కలుగజేయువాడు

Read More

సఫలతకు మూలము

ప్రభుకు కొరకైన ఆసక్తి ఎన్నడును నశించిపోరాదు. జీవితములో సఫలతకు అది మూలము. విశ్వసించువారు తమ కోరికలు నెరవేరవలెనని తరచుగా

Read More

పరిశుద్ధులు

దేవుని సువార్త ప్రకటించబడు అత్యంత అవసరమున్నది. ప్రభువును ఎరిగి దానిని ప్రకటించువారు ఎక్కువగా లేకపోయిరి. అయితే, తమ స్వంత

Read More

పరిపూర్ణ మార్గము

మానవుడు పరలోకము చేరుటకు నిస్సందేహముగా దేవునిచేత రక్షింపబడవలెను. కాని, ఇది ఏలాగు జరుగును? దానికి ఒక విధానము ఉండెను. దీనికై

Read More