అద్భుత లాభములు

క్రైస్తవులమై నందుకు ఆశ్చర్య లాభములున్నవి. నీవెపుడైన వాటిని ఆలోచించితివా లేక లెక్కించితివా? చాలామార్లు విశ్వాసులు సాధారణమైన

Read More

స్వచ్ఛమైన విధేయత

దేవుని పిల్లలు మహిమను వెదకువారై ఉండవలెను. ఇందు నిమిత్తము వారు మహిమను ఆశించవలెను. వారు మనుష్యులనుండి దానిని కోరినయెడల

Read More

దేవుని సభ

మన ప్రభువైన దేవుడు మనతో మాటలాడునని చెప్పుటకు మనయొద్ద చక్కనైన కారణము, అధికారము ఉండెనా? ఆయన ఆశ మనకు తెలియును. మనతోను, మనలోను

Read More

ఇచ్చుటకు ఆసక్తి

దేవుడు సంతోషించునట్లు ఆయనకు కానుక ఇచ్చుట మనలోనుండి పుట్టును. దీనికి వేరే మార్గము లేదు. అది శరీర ప్రకారము కాకూడదు, శరీర

Read More

జ్ఞానాత్మ

దైవసంబంధులు దేవుడు వారికిచ్చిన తలాంతును ఉపయోగింతురు. నీవు వారిలో ఒకరివా? దేవుడు తన చిత్తమునుబట్టి ప్రతివానికి

Read More

అన్ని మాటలు

ప్రభువు పలికిన మాటలన్నిటిని చేయాలనిన సంకల్పము ఒక బలమైన లక్షణము. అది ప్రభువు మాటలను ఆలికించి, వాటిని

Read More

ఎన్నికచేయబడినవారమై

నీ విషయమై శ్రమనుండి గాని, ఒక సంగతినుండి గాని, విడుదల నిలిచిపోయెనని అనుకొనుచున్నావా? నీవు ఏలాగు ఆలోచన చేసినను, ఎంత వేదన నొందినను

Read More

ప్రభువు మన కాపరి

యెహోవా (ప్రభువు) నా కాపరి నాకు లేమిలేదు అని దావీదు తన కీర్తనలలో తెలియజేసెను. దానికి లోతైన అర్ధమున్నది. అది సమస్త కలవరములను

Read More