ఆచారములు ప్రియమా?

మనుష్యులకు ఆచారములంటే ప్రియము. వాటితో జతపరచుకొని, అవి చూపించు ప్రాముఖ్యతనుబట్టి ఉత్సాహపడుదురు. ఆచారములు ఒక కచ్చితమైన

Read More

సరైన క్రమము

ఎవడును తన్నుతాను ప్రభువు ఎదుట యోగ్యునిగా ఎంచుకొనరాదు. ఏలయనగా మనయెడల ఆయన ఉపకారము మరియు సమస్త సత్యము

Read More

ఇది మొదలుకొని

మన ప్రభువైన దేవుడు మనయొద్దకు వచ్చుటకు ఆలస్యము చేయడు. మన అవసరములను ఆశలను తీర్చుటకు ఆయన ఎదురుచూచును. ఆయన మనలను తృప్తిపరచుట

Read More

దేవుని దయ

దేవుడు తన బిడ్డల యెడల ఎందుకు దయ చూపించును? ఆయన ఎప్పుడు వారియెడల దయగలిగి యుండును? ఆయనకున్న ఒక దివ్యమైన

Read More