దేవుని ఆశ

దేవుడు మనకు సంతోషము నిచ్చుటకు ఆశించును. మనయెడల తన సహాయమును ఆలస్యము చేయ నుద్దేశించడు. పరీక్షింపబడుచున్న సమయములలో

Read More