ఓటమి చూడనివారు

హాద్రాకు దేశమునుగూర్చియు దమస్కు పట్టణమునుగూర్చియు వచ్చిన దేవోక్తి. ఏలయనగా యెహోవా సర్వ నరులను  ఇశ్రాయేలీయుల Read More

From Christ’s Heart

It’s amazing how often men set themselves high up in things pertaining to God. They involve themselves in them, though it is unconvincing to God. Many are “acting God” in the things pertaining to God when they must understand Him. This is sin. Yet, they do not regard it as sin. They ironed themselves out with the Read More

దేవునివలనైన ఆదరణ

శ్రమ ఆదరణవలనైన గొప్ప జీవితముకు బాటవేయును. ఏదోవిధమైన శ్రమ లేనిదే దేవుని ఆదరణ ఉండదు. ఈ ఆదరణ పొందనివాడు క్రీస్తును, క్రీస్తు Read More